"Fulgore - Honoring to R. Caillois" - Mezzotinto - 14,5 x 20 cm